แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   หลักสูตร : 633180701 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ปีอ้างอิง : 2563
   แผนการศึกษา : 633180701 : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
    3 (3-0-6)
1807102 Introduction to Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1807103 Introduction to Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
1807201 Environmental Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
           E1: 1804103   จุลชีววิทยาสาธารณสุข  ( Public Health Microbiology )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1804201   ปรสิตวิทยาสาธารณสุข  ( Public Health Parasitology )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E1: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-2-5)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1807312 Introduction to Environmental Engineering
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
           E1: 1804317   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ( Introduction to Environmental Engineering )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 

           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1804311 Biostatistics
 ชีวสถิติ
    3 (3-0-6)
1804402 Principles of Epidemiology
 หลักวิทยาการระบาด
    3 (3-0-6)
1807202 Applied Physics for Environmental Health
 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
    2 (2-0-4)
1807204 Disease Prevention and Control
 การป้องกันและควบคุมโรค
    3 (3-0-6)
1807205 Work Integrated Learning in Environmental Health 1
 บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1
    2 (0-6-2)
2102203 Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์

           E2: 1804208   กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์  ( Human Anatomy and Physiology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203374 Innovation and Technology Management
 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
    3 (3-0-6)
1807313 Environmental Economics
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    3 (2-2-5)
1807314 Water Supply Management
 การจัดการน้ำประปา
    3 (2-2-5)
1807316 Environmental Health Toxicology
 พิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม
    2 (1-2-3)
1807317 Food Sanitation and Safety
 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
    3 (2-2-5)
1807318 Rodent and Vector Control
 การควบคุมสัตว์ฟันแทะและพาหะนำโรค
    2 (1-2-3)
1807325 Chemistry of Water and Wastewater Analysis
 เคมีวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
    4 (3-3-7)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1807315 Sewage and Wastewater Treatment
 การบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียชุมชน
    3 (2-2-5)
1807319 Air Pollution and Control
 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
    3 (3-0-6)
1807320 Solid Waste and Human Excreta Management
 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของมนุษย์
    3 (3-0-6)
1807321 Research Methodology of Environmental Health
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

           E2: 1807401   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับอนามัยสิ่งแวดล้อม  ( Research in Health Science for Environmental Health )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1807322 Environmental and Health Impact Assessment 1
 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1
    3 (2-2-5)
1807323 Seminar for Environmental Health Innovation
 สัมมนาทางนวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
    1 (0-2-1)
1807324 Work Integrated Learning in Environmental Health 2
 บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
           P: 1807205   บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1  ( Work Integrated Learning in Environmental Health 1 )   2 (0-6-2) 
    2 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1807409 Energy and Environment
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    3 (3-0-6)
1807412 Environmental and Health Impact Assessment 2
 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2
           P: 1807322   การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1  ( Environmental and Health Impact Assessment 1 )   3 (2-2-5) 
    3 (0-6-3)
1807413 Solid Waste and Human Excreta Treatment and Disposal Control
 การควบคุมระบบบำบัดและกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์
    3 (2-2-5)
1807414 Air Sampling and Analysis
 การเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์
    3 (2-3-5)
1807415 Global Environmental Crisis and Management
 วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลกและการจัดการ
    3 (3-0-6)
1807416 Environmental Laws and International Standards
 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล
    3 (3-0-6)
1807417 Environmental Health Project
 โครงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
    1 (0-2-1)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1807406 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1804419   สหกิจศึกษา  ( Co-operative Education )   6 (0-40-12) 
    6 (0-40-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH