แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   หลักสูตร : 633180601 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   ปีอ้างอิง : 2563
   แผนการศึกษา : 633180601 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1103100 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1806107 Introduction to the Science of Exercise and Health
 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสุขภาพเบื้องต้น
    2 (1-2-3)
1806xxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    1 (x-x-x)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1806108 Physics and Basic Movement
 ฟิสิกส์และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
    2 (2-0-4)
1806109 Basic Anatomy for Sports Science
 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
    3 (2-2-5)
1806110 Physical Activity for Health
 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
    3 (2-2-5)
1806xxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    1 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1804212 Principles of Biochemistry for Health Sciences
 หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103100   หลักชีววิทยา  ( Principles of Biology )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1102100   หลักเคมี  ( Principles of Chemistry )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1103108   พื้นฐานทางชีววิทยา  ( Fundamentals of Biology )   4 (3-3-7) 

           E2: 1102150   หลักชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ( Principles of Biochemistry for Health Sciences )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1806217 Fundamental Exercise and Sports Physiology
 พื้นฐานสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
    3 (2-2-5)
1806220 Sports Management and Business
 การจัดการทางการกีฬาและธุรกิจกีฬา
    3 (3-0-6)
1806303 Biomechanics in Sports
 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
           P: 1806203   ระบบร่างกายมนุษย์และสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1  ( Human Body System and Exercise Physiology 1 )   3 (2-2-5)  ,
           P: 1806207   วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  ( Kinesiology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1806106    ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Physics for Sports Science )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1806108   ฟิสิกส์และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  ( Physics and Basic Movement )   2 (2-0-4) 
    3 (2-2-5)
1806314 Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬา
           P: 2102204   กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( Anatomy for Sports Science )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806202 Exercise and Sports Psychology
 จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
    3 (3-0-6)
1806218 Physical Performance Assessment
 การประเมินสมรรถนะทางกาย
    3 (2-2-5)
1806219 Recovery and Sports Massage
 การฟื้นสภาพและการนวดทางการกีฬา
    2 (1-2-3)
1806221 Sports Facilities and Technology
 สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการกีฬา
    2 (1-2-3)
1806308 Exercise and Sports Nutrition
 โภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา
    3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806316 Research in Sports and Health Science
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
    3 (2-2-5)
1806322 Fundamental Sports Strength and Conditioning
 พื้นฐานการฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา
    3 (2-2-5)
1806324 Personal Trainers
 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
    3 (2-2-5)
1806325 Group Exercise Instructor
 ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม
    2 (1-2-3)
1806330 Startup in Sports and Health
 สตาร์ทอัพด้านกีฬาและสุขภาพ
    3 (2-2-5)
18xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    1 (x-x-x)
18xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    1 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806213  Motor Learning
 การเรียนรู้การเคลื่อนไหว
    3 (2-2-5)
1806323 Applied Sports Strength and Conditioning
 การประยุกต์การฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา
           P: 1806322   พื้นฐานการฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา  ( Fundamental Sports Strength and Conditioning )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1806326 Leadership in Sports and Health
 ภาวะผู้นำทางการกีฬาและสุขภาพ
    2 (1-2-3)
1806327 Sports Marketing and Sponsorship
 การตลาดกีฬาและสิทธิประโยชน์
    3 (3-0-6)
1806328 Seminar in Sports and Health Science Research
 สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
           P: 1806316   การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ( Research in Sports and Health Science )   3 (2-2-5) 
    1 (0-3-1)
1806329 Sports and Health Innovation
 นวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ
    2 (1-2-3)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806331 Sports Laws and Philosophy
 กฎหมายและปรัชญาทางการกีฬา
    2 (2-0-4)
1806455 Design Sports Training Plan
 การออกแบบแผนการฝึกซ้อมกีฬา
           P: 1806323   การประยุกต์การฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา  ( Applied Sports Strength and Conditioning )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1806456 Elderly Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    3 (2-2-5)
1806457 Entrepreneurship in Sports and Health
 การเป็นผู้ประกอบการทางการกีฬาและสุขภาพ
    3 (2-2-5)
1806458 Senior Project
 โครงงาน
           P: 1806328   สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ( Seminar in Sports and Health Science Research )   1 (0-3-1) 
    2 (0-6-2)
18xxxxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    1 (x-x-x)
18xxxxx Major Elective 6
 วิชาชีพเลือก 6
    1 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1806459 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    6 (0-40-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH