แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
   หลักสูตร : 657100621 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (แบบ 2.1)
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 657100621 : ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (แบบ 2.1)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006922 Seminar in English for Professional Development
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    0 (0-3-1)
1006923 Theory and Research in Second Language Education
 ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาภาษาที่สอง
    3 (3-0-6)
1006924 Advanced Research Methodology in English for Professional Development
 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    3 (3-0-6)
1006925 Current Trends in English Language Research
 แนวโน้มการวิจัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    3 (3-0-6)
1006926 Innovations in Research in English for Professional Development
 นวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
1006922 Seminar in English for Professional Development
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    0 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    12 (0-36-12)
1006922 Seminar in English for Professional Development
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    0 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    12 (0-36-12)
1006922 Seminar in English for Professional Development
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    0 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    3 (0-9-3)
1006922 Seminar in English for Professional Development
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    0 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    3 (0-9-3)
1006922 Seminar in English for Professional Development
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    0 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH