แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
   หลักสูตร : 655100603 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ แผน ข
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 655100603 : ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ แผน ข

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006712 Advanced Academic English Literacy
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นสูง
    3 (3-0-6)
1006713 Second Language Acquisition
 การรับภาษาที่สอง
    3 (3-0-6)
1006723 English for Professional Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมืออาชีพ
    3 (3-0-6)
1006xxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006724 Innovation in English for Professional Development
 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
    3 (3-0-6)
1006725 Research Methodology in English for Professional Development
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    3 (3-0-6)
1006xxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
1006xxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006891 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    3 (0-9-3)
1006xxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (x-x-x)
1006xxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006891 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    3 (0-9-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH