แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
   หลักสูตร : 655100602 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ แผน ก2
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 655100602 : ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ แผน ก2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006712 Advanced Academic English Literacy
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นสูง
    3 (3-0-6)
1006713 Second Language Acquisition
 การรับภาษาที่สอง
    3 (3-0-6)
1006723 English for Professional Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมืออาชีพ
    3 (3-0-6)
1006xxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006724 Innovation in English for Professional Development
 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
    3 (3-0-6)
1006725 Research Methodology in English for Professional Development
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    3 (3-0-6)
1006791 Seminar in English for Professional Development 1
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 1
    0 (0-3-1)
1006xxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
1006xxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006792 Seminar in English for Professional Development 2
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 2
    0 (0-3-1)
1006890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-12-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-12-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH