แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
   หลักสูตร : 655100601 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ แผน ก1
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 655100601 : ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ แผน ก1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006722 Research Methodology in English for Professional Development
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    0 (0-3-1)
1006791 Seminar in English for Professional Development 1
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 1
    0 (0-3-1)
1006892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006792 Seminar in English for Professional Development 2
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 2
    0 (0-3-1)
1006892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    12 (0-36-12)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH