แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
   หลักสูตร : 653100500 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 653100500 : สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005101 Basic Thai Reading and Writing 1
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 1
    6 (4-4-10)
1005105 Thai Pronunciation
 การออกเสียงภาษาไทย
    3 (2-2-5)
1005121 Thai Language Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
    3 (2-2-5)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005103 Basic Thai Reading and Writing 2
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 2
    6 (4-4-10)
1005122 Conversation in Various Situations
 การสนทนาต่างสถานการณ์
    3 (2-2-5)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005223 Listening Comprehension
 การฟังจับใจความ
    3 (2-2-5)
1005224 Communicative Thai through Information Technology 1
 การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
    3 (2-2-5)
1005226 Introduction to Thai Reading
 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
1005241 Introduction to Thai Writing
 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 1
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 1
    3 (x-x-x)
Gexxxxx GE : Humanities and Social Science Course 1
 วิชาเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005222 Conversation on Selected Topics
 การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด
    3 (2-2-5)
1005225 Communicative Thai through Information Technology 2
 การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
    3 (2-2-5)
1005227 Reading Comprehension and Analytical Reading
 การอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์
    3 (2-2-5)
1005242 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
    3 (2-2-5)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 2
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 2
    3 (x-x-x)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 3
 วิชาเลือกกลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 3
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005311 Characteristics of Thai
 ลักษณะภาษาไทย
    3 (3-0-6)
1005316 Thai for Business Communication and Entrepreneurship 1
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1
    3 (3-0-6)
1005319 Thai in New Media
 ภาษาไทยในสื่อใหม่
    3 (3-0-6)
1005320 Thai Ways of Life in the Modern World
 วิถีไทยในโลกสมัยใหม่
    3 (3-0-6)
1005371 Introduction to Thai Literature
 วรรณคดีไทยเบื้องต้น
    3 (3-0-6)
10xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005317 Thai for Business Communication and Entrepreneurship 2
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2
    3 (3-0-6)
1005318 Selected Thai Literature
 วรรณกรรมไทยคัดสรร
    3 (3-0-6)
1005362 Thai Language and Society
 ภาษากับสังคมไทย
    3 (3-0-6)
10xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
10xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
Gexxxxx GE :Language, Humanities and Social Science Course 4
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 4
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005401 Creative Thai Language and Culture Media Production
 การผลิตสื่อสร้างสรรค์ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
    3 (3-0-6)
1005402 Cross-Cultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
    3 (3-0-6)
1005481 Introduction to Project Writing
 การเขียนโครงงานเบื้องต้น
    3 (3-0-6)
10xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005483 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
    6 (0-18-6)
10xxxxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH