แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
   หลักสูตร : 653100600 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 653100600 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001208 Creative Thinking and Inquiry Skills for Everyday Use
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการค้นคว้าในชีวิตประจำวัน
    3 (3-0-6)
1006152 English Reading and Writing 1
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1

           E2: 1006246   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1  ( English Reading and Writing 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006161 English Conversation and Discussion
 การสนทนาและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ

           E2: 1006144   การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ  ( English Conversation and Discussion )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001120 Thai Academic Reading and Writing
 การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ

           E2: 1001119   ฝึกปฏิบัติการเขียนภาษาไทย  ( Thai Language Writing Practice )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005122   การสนทนาต่างสถานการณ์  ( Conversation in Various Situations )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006153 English Reading and Writing 2
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006152   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1  ( English Reading and Writing 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006247   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006162 English Presentation
 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
           P: 1006161   การสนทนาและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Conversation and Discussion )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006144   การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ  ( English Conversation and Discussion )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006245   การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Presentation )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx General Education Elective 1 (All Group)
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 1 (ทุกกลุ่ม)
    3 (x-x-x)
Gexxxxx General Education Elective 2 (All Group)
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2 (ทุกกลุ่ม)
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006252 Introduction to English Linguistics
 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
           P: 1006152   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1  ( English Reading and Writing 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006248   ความรู้เบื้องต้นทางภาษาและภาษาศาสตร์  ( Introduction to Language and Linguistics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006253 Digital Media Literacy
 ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006254 Introduction to English Literature
 ความรู้เบื้องต้นทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006161   การสนทนาและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ  ( English Conversation and Discussion )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006249   รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ( Foundations and Analysis of Literary Works )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006273 English Reading and Writing 3
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx General Education Elective 3 (All Group)
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3 (ทุกกลุ่ม)
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006255 Classics of English Literature
 วรรณกรรมคลาสสิกภาษาอังกฤษ
           P: 1006254   ความรู้เบื้องต้นทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Literature )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006249   รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ( Foundations and Analysis of Literary Works )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006256 Study of Poetry and Drama
 การศึกษากวีนิพนธ์และบทละคร
           P: 1006254   ความรู้เบื้องต้นทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Literature )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006249   รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ( Foundations and Analysis of Literary Works )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006257 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
           P: 1006252   ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Linguistics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006258 Cross-Cultural Communication
 ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006341   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  ( Cross-Cultural Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006259 Principles and Theories of Second Language Learning
 หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง
           P: 1006273   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3  ( English Reading and Writing 3 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006261 Translation 1
 การแปล 1
           P: 1001120   การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ  ( Thai Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1006153   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2  ( English Reading and Writing 2 )   3 (3-0-6) 
           E1: 1006277   การสื่อสารระหว่างภาษา 1  ( Interlingual Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx GE :Language 1
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006337 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
           P: 1006273   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3  ( English Reading and Writing 3 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006346   การเขียนทางวิชาการ  ( Academic Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006338 English Phonology
 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
           P: 1006257   สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  ( English Phonetics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006339 English Syntax
 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
           P: 1006252   ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Linguistics )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006248   ความรู้เบื้องต้นทางภาษาและภาษาศาสตร์  ( Introduction to Language and Linguistics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006350 Study of Narrative
 การศึกษาเรื่องเล่า
           P: 1006254   ความรู้เบื้องต้นทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  ( Introduction to English Literature )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006249   รากฐานและการวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ( Foundations and Analysis of Literary Works )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006383 Translation 2
 การแปล 2
           P: 1006261   การแปล 1  ( Translation 1 )   3 (3-0-6) 
           E1: 1006377   การสื่อสารระหว่างภาษา 2  ( Interlingual Communication 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006385 Instructional Design
 การออกแบบการเรียนการสอน
           P: 1006259   หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง  ( Principles and Theories of Second Language Learning )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx GE :Language 2
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา 2
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006351 World Literature
 วรรณกรรมโลก
           P: 1006350   การศึกษาเรื่องเล่า  ( Study of Narrative )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006360 English in Global Context
 ภาษาอังกฤษในสังคมโลก
           P: 1006338   สัทวิทยาภาษาอังกฤษ  ( English Phonology )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1006339   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  ( English Syntax )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006379 Innovation and Technology in Language Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนภาษา
           P: 1006385   การออกแบบการเรียนการสอน  ( Instructional Design )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006367   นวัตกรรมเพื่อการสอนและการเรียนภาษา  ( Innovation in Language Teaching and Learning )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006384 Translation 3
 การแปล 3
           P: 1006383   การแปล 2  ( Translation 2 )   3 (3-0-6) 
           E1: 1006378   การสื่อสารระหว่างภาษา 3  ( Interlingual Communication 3 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006xxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
1006xxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006407 Business Writing
 การเขียนเชิงธุรกิจ
           P: 1006273   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3  ( English Reading and Writing 3 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006373   การเขียนเชิงธุรกิจขั้นพื้นฐาน  ( Basic Business Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006489 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
           P: 1006337   การเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Writing )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1006351   วรรณกรรมโลก  ( World Literature )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1006360   ภาษาอังกฤษในสังคมโลก  ( English in Global Context )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1006384   การแปล 3  ( Translation 3 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006378   การสื่อสารระหว่างภาษา 3  ( Interlingual Communication 3 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006xxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
1006xxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (x-x-x)
1006xxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006494 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    6 (0-40-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH