แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Graduate
   สำนักวิชา : School of Liberal Arts
   หลักสูตร : 555100603 : Master of Arts Program in English for Professional Development Plan B
   ปีอ้างอิง : 2555
   แผนการศึกษา : 595100603 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ข

สำหรับนักศึกษาเข้า   2559 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006702 English Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
    3 (3-0-6)
1006703 Socio-Cultural Aspects of English Language
 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมและวัฒนธรรม
    3 (3-0-6)
1006705 Advanced Academic Literacy
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นสูง
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006700  Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
    3 (3-0-6)
1006704 Discourse Analysis
 สัมพันธสารวิเคราะห์
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Elective 3
 วิชาเลือก 3
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006891 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    3 (0-9-3)
xxxxxxx Elective 4
 วิชาเลือก 4
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Elective 5
 วิชาเลือก 5
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006891 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    3 (0-9-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH