แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 605200202 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 625200202 : สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2562 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002701 Anti-Aging and Regenerative Medicine
 เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    2 (2-0-4)
2002704 Hormone
 ฮอร์โมน
    2 (2-0-4)
2002710 Nutrition
 โภชนวิทยา
    3 (2-3-5)
2002714 Applied Statistics and Research Methodology
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจัย
    2 (1-3-3)
2002725 Hormone and Application in Anti Aging Medicine
 ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางเวชศาสตร์ชะลอวัย
    1 (1-0-2)
xxxxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    1 (x-x-x)
xxxxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    1 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002703 Anti-Aging Diagnostic and Therapeutic Intervention
 การวินิจฉัยและการรักษาทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    1 (1-0-2)
2002706 Geriatric Medicine
 โรคทางอายุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความชรา
    2 (2-0-4)
2002707 Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1
    2 (0-6-2)
2002709 Cosmetic Dermatology and Aging Skin
 ศาสตร์เกี่ยวกับความงามผิวหนังและภาวะความชราของผิวหนัง
    2 (2-0-4)
2002721 Music Therapy
 ดนตรีบำบัด
    1 (1-0-2)
2002722 Integrative Medicine
 เวชศาสตร์บูรณาการ
    1 (1-0-2)
20xxxxx Elective
 วิชาเลือก
    1 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002708 Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 2
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2
    2 (0-6-2)
2002724 Integration in Anti-Aging and Regenerative Medicine
 บูรณาการวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    0 (0-3-1)
2002804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002717 Journal Seminar in Anti-Aging and Regenerative Medicine
 สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    0 (0-3-1)
2002804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH