แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 605200102 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 625200102 : สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2562 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001703 Dermatologic Clinic 1
 คลินิกตจวิทยา 1
    1 (0-3-1)
2001705 Dermatologic Case Seminar
 สัมมนาปัญหาผู้ป่วยตจวิทยา
    1 (1-0-2)
2001706 Dermatologic Research Journal Seminar
 สัมมนาวารสารทางวิจัยตจวิทยา
    1 (1-0-2)
2001709 Microscopic Dermatology
 ตจวิทยาจุลภาพ
    1 (0-3-1)
2001731 General Clinical Dermatology 1
 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 1
    3 (3-0-6)
2002714 Applied Statistics and Research Methodology
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจัย
    2 (1-3-3)
20xxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    1 (3-0-0)
20xxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    1 (3-0-0)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001718 Cosmetic Science and Cosmetic Dermatology
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเวชศาสตร์ผิวพรรณ
    2 (0-6-2)
2001719 Cosmetic Dermatology Clinic
 คลินิกตจวิทยาเครื่องสำอาง
    2 (0-6-2)
2001732 General Clinical Dermatology 2
 ตจวิทยาคลินิกทั่วไป 2
    3 (3-0-6)
2001733 Anti Aging Clinic
 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
    1 (0-3-1)
2001734 Dermatologic Clinic 2
 คลินิกตจวิทยา 2
    1 (0-3-1)
20xxxxx Elective 3
 วิชาเลือก 3
    1 (3-0-0)
20xxxxx Elective 4
 วิชาเลือก 4
    1 (3-0-0)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001801 Dermatologic Clinic 3
 คลินิกตจวิทยา 3
    1 (0-3-1)
2001806 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-12-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001802 Dermatologic Clinic 4
 คลินิกตจวิทยา 4
    1 (0-3-1)
2001806 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-12-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH