แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Undergraduate
   สำนักวิชา : School of Science
   หลักสูตร : 583111201 : Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering
   ปีอ้างอิง : 2558
   แผนการศึกษา : 613111201 : สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 

           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1104104 Physics for Engineers 1
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
    4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
    3 (3-0-6)
1112101 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
    3 (1-6-4)
1112102 Introduction to Materials Engineering
 วิศวกรรมวัสดุเบื้องต้น
    1 (1-0-2)
1301107 Basic Information Technology
 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

           E2: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102201 Chemistry for Engineers
 เคมีสำหรับวิศวกร
           E1: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1104105 Physics for Engineers 2
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
    4 (3-3-7)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1112103 Workshop Skills
 ทักษะงานช่าง
    1 (0-3-1)
1112210 Fundamental of Electrical Engineering
 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
    3 (2-3-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ

           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
    3 (3-0-6)
1106202 Computation Methods for Engineers
 วิธีการคำนวณสำหรับวิศวกร
           P: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1112201 Materials Engineering Lab 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1
    1 (0-3-1)
1112204 Polymeric Materials
 วัสดุพอลิเมอร์
    3 (3-0-6)
1112205 Ceramic Materials
 วัสดุเซรามิกส์
    3 (3-0-6)
1112206 Physical Metallurgy
 โลหะวิทยากายภาพ
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Foreign Language (10081111 Japanese 1 or 2408001 Chinese 1)
 ภาษาต่างประเทศ (เลื่อกเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 หรือ ภาษาจีนกลาง 1)
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1112202 Materials Engineering Lab 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2
           P: 1112201   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 1  ( Materials Engineering Lab 1 )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
1112207 Mechanical Behavior of Materials
 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
    3 (3-0-6)
1112208 Mechanic of Materials
 กลศาสตร์ของวัสดุ
    3 (3-0-6)
1112209 Characterisation of Materials
 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
    4 (3-3-7)
1302212 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    3 (2-2-5)
1xxxxxx General Education Elective 1
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 1
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112211 Industrial Visits
 การเยี่ยมชมอุตสาหกรรม
    0 (0-2-1)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  0  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112203 Materials Engineering Lab 3
 ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 3
           P: 1112202   ปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 2  ( Materials Engineering Lab 2 )   1 (0-3-1) 
    1 (0-3-1)
1112301 Materials Processing
 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
    3 (1-4-4)
1112303 Thermodynamics and Kinetics of Materials
 อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตร์ของวัสดุ
    4 (4-0-8)
1112304 Fundamentals of Composite Materials
 หลักการพื้นฐานของวัสดุเชิงประกอบ
    3 (3-0-6)
1112306 Academic Literatures and Presentation Skills
 ทักษะการเขียนและนำเสนองานวิชาการ
    1 (1-0-2)
11xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
1xxxxxx General Education Elective 2
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106282 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง

           E2: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) 
    3 (3-0-6)
1112302 Materials Manufacturing
 กระบวนการผลิตวัสดุ
    3 (3-0-6)
1112305 Degradation and Failure of Materials
 การเสื่อมสภาพและการวิบัติของวัสดุ
    3 (3-0-6)
11xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
1xxxxxx General Education Elective 3
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3
    3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา

           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112403 Materials Engineering Project
 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
    3 (0-9-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112401 Materials Selection and Design
 การคัดสรรและการออกแบบวัสดุ
    3 (3-0-6)
1112402 Materials Engineering Seminar
 สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
    1 (0-3-1)
11xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
1203253 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

           E2: 1209312   การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต  ( Business Operations and Production Development )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1112404 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1112405   ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ  ( Oversea Training )   9 (0-40-9) 
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH