แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Undergraduate
   สำนักวิชา : School of Science
   หลักสูตร : 583110202 : Bachelor of Science Program in Applied Chemistry (Honors Program)
   ปีอ้างอิง : 2558
   แผนการศึกษา : 613110202 : สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบก้าวหน้า)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 

           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102101 General Chemistry 1
 เคมีทั่วไป 1
           E1: 1102201   เคมีสำหรับวิศวกร  ( Chemistry for Engineers )   4 (3-3-7) 
    3 (2-3-5)
1103101 General Biology 1
 ชีววิทยาทั่วไป 1
    3 (2-3-5)
1104101 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
    3 (2-3-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
    3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3) และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
           หรือ

           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1102102 General Chemistry 2
 เคมีทั่วไป 2
           P: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1103102 General Biology 2
 ชีววิทยาทั่วไป 2
           P: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1104102 General Physics 2
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
           P: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
           หรือ

           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ

           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
    3 (3-0-6)
1102211 Analytical Chemistry 1
 เคมีวิเคราะห์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1102231 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1xxxxxx General Education Elective 1
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 1
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102212 Analytical Chemistry 2
 เคมีวิเคราะห์ 2
           P: 1102211   เคมีวิเคราะห์ 1  ( Analytical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
    4 (3-3-7)
1102224 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
           P: 1102102   เคมีทั่วไป 2  ( General Chemistry 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1102232 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
    4 (3-3-7)
1108260 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
    3 (3-0-6)
1xxxxxx General Education Elective 2
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102225 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
           P: 1102224   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  ( Physical Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
    3 (3-0-6)
1102253 Biochemistry
 ชีวเคมี
           P: 1102231   เคมีอินทรีย์ 1  ( Organic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
    4 (3-3-7)
1102341 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
    4 (3-3-7)
1106282 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง

           E2: 1106283   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (2-3-5) 
    3 (3-0-6)
110xxxx Specific Elective Course 1
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 1
    3 (x-x-x)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101101 Professional Ethics
 จรรยาทางวิชาชีพ

           E2: 1105407   จรรยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ( Ethics in Biotechnology )   1 (1-0-2) 
    1 (1-0-2)
1102311 Spectroscopic Methods in Chemistry
 วิธีทางสเปกโทรสโคปีในเคมี
           P: 1102212   เคมีวิเคราะห์ 2  ( Analytical Chemistry 2 )   4 (3-3-7) 
    3 (3-0-6)
1102342 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
           P: 1102341   เคมีอนินทรีย์ 1  ( Inorganic Chemistry 1 )   4 (3-3-7) 
    3 (3-0-6)
110xxxx Specific Elective Course 2
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 2
    3 (x-x-x)
110xxxx Specific Elective Course 3
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 3
    3 (x-x-x)
110xxxx Specific Elective Course 4
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 4
    3 (3-0-0)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102480 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ
    3 (0-40-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102406 Industrial Visit
 การศึกษาดูงาน
    1 (0-2-1)
1102491 Seminar
 สัมมนา
    1 (0-3-1)
1102711 Advanced Instrumental Analysis
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
           E1: 1102703   การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง  ( Advanced Instrumental Analysis )   4 (3-3-7) 
    3 (3-0-6)
1102725 Advanced Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
    3 (3-0-6)
1102742 Advanced Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
    3 (3-0-6)
110xxxx Specific Elective Course 5
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 5
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1102467 Special Problem in Applied Chemistry
 ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
    3 (0-9-3)
110xxxx Specific Elective Course 6
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 6
    3 (x-x-x)
110xxxx Specific Elective Course 7
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 7
    3 (x-x-x)
110xxxx Specific Elective Course 8
 วิชาเฉพาะด้านเลือก 8
    3 (x-x-x)
1xxxxxx General Education Elective 3
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3
    3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา

           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH