แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 597170111 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (แบบ 1.1)
   ปีอ้างอิง : 2559
   แผนการศึกษา : 607170111 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (แบบ 1.1)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701906 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    3 (0-9-3)
1701914 Advance statistic for research
 สถิติเพื่อการวิจัย ขั้นสูง
    0 (2-0-4)
1701915 Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัย
    0 (2-0-4)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701906 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
1701911 Seminar in Advanced Cosmetic Science 1
 สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูง 1
    0 (1-0-2)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701906 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
1701912 Seminar in Advanced Cosmetic Science 2
 สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูง 2
    0 (1-0-2)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701906 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
1701916 Selected Topics in Cosmetic Science
 หัวข้อคัดเลือกด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
    0 (1-0-2)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701906 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
1701913 Seminar in Advanced Cosmetic Science 3
 สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูง 3
    0 (1-0-2)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1701906 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH