แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 595170203 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข
   ปีอ้างอิง : 2559
   แผนการศึกษา : 605170205 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702724 Advanced Cosmetic Science for Skin
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับผิวหนัง
    8 (7-3-15)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702719 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
    2 (1-2-3)
1702725 Advanced Cosmetic Science for Color and Make-up
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับสีและการตกแต่ง
    7 (6-3-13)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702718 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
    1 (1-0-2)
1702726 Advanced Cosmetic Science for Hair and Nail
 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับผมและเล็บ
    7 (6-3-13)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702727 Advanced Aromatic Science
 สุคนธศาสตร์ขั้นสูง
    6 (5-3-11)
1702895 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    5 (0-15-5)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH