แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 595170202 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2559
   แผนการศึกษา : 605170202 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702712 Cosmetic Formulation 1
 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 1
    3 (2-3-5)
1702717 Cosmetic Laws and Regulations
 กฎหมายเครื่องสำอางและระเบียบข้อบังคับ
    2 (2-0-4)
1702718 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
    1 (1-0-2)
1702719 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
    2 (1-2-3)
1702793 Seminar 1
 สัมมนา 1
    1 (0-3-1)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702713 Cosmetic Formulation 2
 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 2
    3 (2-3-5)
1702794 Seminar 2
 สัมมนา 2
    1 (0-3-1)
17xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
17xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
1702801 Cosmetic Product Evaluation
 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
    3 (2-3-5)
17xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    2 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH