แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : จีนวิทยา
   หลักสูตร : 585240603 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย แผน ข
   ปีอ้างอิง : 2558
   แผนการศึกษา : 605240603 : สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย แผน ข

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406711 Basic Translation
 การแปลขั้นพื้นฐาน
    2 (1-2-3)
2406712 Basic Interpretation
 การล่ามขั้นพื้นฐาน
    2 (1-2-3)
2406713 Translation Theory and Technique
 ทฤษฎีพื้นฐานการแปล
    2 (2-0-4)
240xxxx Major Elective Course 1
 วิชาเลือก 1
    2 (x-x-x)
240xxxx Major Elective Course 2
 วิชาเลือก 2
    2 (x-x-x)
240xxxx Major Elective Course 3
 วิชาเลือก 3
    2 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
240xxxx Major Elective Course 4
 วิชาเลือก 4
    2 (x-x-x)
240xxxx Major Elective Course 5
 วิชาเลือก 5
    2 (x-x-x)
240xxxx Major Elective Course 6
 วิชาเลือก 6
    2 (x-x-x)
240xxxx Major Elective Course 7
 วิชาเลือก 7
    2 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406718 Translation Assessment and Editing
 การประเมินและตรวจแก้งานแปล
    3 (3-0-6)
2406719 Thai Language Skills for Translators
 ทักษะภาษาไทยสำหรับนักแปล
    3 (3-0-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
240xxxx Major Elective Course 8
 วิชาเลือก 8
    2 (x-x-x)
240xxxx Major Elective Course 9
 วิชาเลือก 9
    2 (x-x-x)
240xxxx Major Elective Course 10
 วิชาเลือก 10
    2 (x-x-x)
240xxxx Major Elective Course 11
 วิชาเลือก 11
    2 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406820 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    3 (0-9-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406811 Translation Practice
 การปฏิบัติการแปล
    2 (0-4-1)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  2  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH