แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : จีนวิทยา
   หลักสูตร : 585240602 : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2558
   แผนการศึกษา : 605240602 : สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406711 Basic Translation
 การแปลขั้นพื้นฐาน
    2 (1-2-3)
2406712 Basic Interpretation
 การล่ามขั้นพื้นฐาน
    2 (1-2-3)
2406713 Translation Theory and Technique
 ทฤษฎีพื้นฐานการแปล
    2 (2-0-4)
24xxxxx Major Eelective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406714 Translation Science
 ศาสตร์การแปล
    2 (2-0-4)
2406715 Chinese-Thai Contrastive Analysis
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาจีนกับภาษาไทย
    2 (2-0-4)
24xxxxx Major Eelective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
24xxxxx Major Eelective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
24xxxxx Major Eelective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (x-x-x)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406821 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406821 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2406811 Translation Practice
 การปฏิบัติการแปล
    2 (0-4-1)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  2  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH