แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   หลักสูตร : 575180402 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ก 2 (ระบาดวิทยา)
   ปีอ้างอิง : 2557
   แผนการศึกษา : 605180402 : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ก 2 (ระบาดวิทยา)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804702 Epidemiology and Disease Control
 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
    3 (3-0-6)
1804710 New Concepts of Public Health
 แนวคิดทางสาธารณสุขยุคใหม่
    3 (3-0-6)
1804711 Research Methodology and Biostatistics in Public Health
 ระเบียบวิธีวิจัย และชีวสถิติทางสาธารณสุข
    3 (3-0-6)
1804712 Health Services Organization and Management
 การบริหารจัดการการบริการสุขภาพ
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804713 New Concepts of Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
    3 (3-0-6)
1804714 Occupational Health, Safety and Environment Management
 การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
    3 (3-0-6)
1804715 Analytical Epidemiology
 ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
    3 (2-2-5)
1804716 Computer and Management Information System (MIS) in Epidemiological Studies
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการศึกษาทางวิทยาการระบาด
    3 (1-4-4)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804717 Applied Research Methodology in Epidemiology of Infectious Diseases
 ระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ในงานระบาดวิทยา โรคติดเชื้อ
    3 (3-0-6)
1804890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-0)
1804xxx Elective Course 1
 
    3 (3-0-6)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH