แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : การจัดการ
   หลักสูตร : 633120201 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   ปีอ้างอิง : 2563
   แผนการศึกษา : 633120201 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202112 Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
    3 (3-0-6)
1202118 Communication in Business and Economics
 การสื่อสารทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202113 Macroeconomics
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
    3 (3-0-6)
1202117 Computational Methods in Economics
 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์
    3 (2-2-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน

           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5) และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1202212 Economic Statistics
 สถิติเศรษฐศาสตร์
    3 (2-2-5)
1202216 All about Trends
 แนวโน้มเศรษฐกิจแห่งอนาคต
    3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202217 Applied Economics
 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202218 Economics of Financial Market and Institution
 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202219 Economics of International Trade and Investment
 เศรษฐศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202220 Introduction to Econometrics
 เศรษฐมิติเบื้องต้น
           P: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1202361 Economic History
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202304 Development Economics
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202305 Thai and Global Economy
 เศรษฐกิจไทยและโลก
    3 (3-0-6)
1202306 Data Analytics for Business and Economics
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
    3 (3-0-6)
12xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
12xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
12xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202307 Economics of International Finance
 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202308 Fiscal Policy and Taxation
 นโยบายการคลังและภาษี
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202399 Project Feasibility Analysis
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 

           E2: 1202302   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  ( Project Feasibility Analysis )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
12xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (x-x-x)
12xxxxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202398 Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัย
           P: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 

           E2: 1202301   ระเบียบวิธีการวิจัย  ( Research Methodology )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
12xxxxx Major Elective 6
 วิชาชีพเลือก 6
    3 (x-x-x)
12xxxxx Major Elective 7
 วิชาชีพเลือก 7
    3 (x-x-x)
12xxxxx Major Elective 8
 วิชาชีพเลือก 8
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202403 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    6 (0-40-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH