แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : การจัดการ
   หลักสูตร : 623120100 : บัญชีบัณฑิต
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 633120101 : บัญชีบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201101 Foundations of Accounting
 การบัญชีเบื้องต้น
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5) และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1202115 Principles of Microeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1106106 Foundation Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201213 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีขั้นกลาง 1
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1202116 Principles of Macroeconomics
  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
    3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201214 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีขั้นกลาง 2
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1201215 Cost Accounting 1
 การบัญชีต้นทุน 1
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 

           E2: 1201322   การบัญชีต้นทุน  ( Cost Accounting )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
           หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1600101 Business Laws
 กฎหมายธุรกิจ

           E2: 1203202   กฎหมายธุรกิจ  ( Business Laws )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1606414   กฎหมายธุรกิจสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Business Law for Non Thai Student )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201216 Cost Accounting 2
 การบัญชีต้นทุน 2
           P: 1201322   การบัญชีต้นทุน  ( Cost Accounting )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201215   การบัญชีต้นทุน 1  ( Cost Accounting 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1201323   การบัญชีบริหาร  ( Managerial Accounting )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201217 Taxation
 การภาษีอากร

           E2: 1203201   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1602402   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ( Taxation Law )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201343 Applying International Financial Reporting Standards
 การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201411 Advanced Accounting 1
 การบัญชีขั้นสูง 1
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203105 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ

           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1203311 Financial Management
 การจัดการทางการเงิน
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
           E1: 1203317   การจัดการทางการเงินในยุคดิจิตอล  ( Financial Management in Digital Era )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201335 Accounting Information System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
           P: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  ,
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5)  ,
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 

           E2: 1201330   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ( Accounting Information System )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201342 Auditing and Assurance Services
 การสอบบัญชีและงานบริการให้ความเชื่อมั่น
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1201331   การสอบบัญชี  ( Auditing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201412 Advanced Accounting 2
 การบัญชีขั้นสูง 2
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201413 Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1203201   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5)  ,
           P: 1201217   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1201217   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201217   การภาษีอากร  ( Taxation )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1209423 International Business and Border Trade Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
    3 (2-2-5)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201218 Internal Audit and Enterprise Risk Management
 การตรวจสอบภายในและการจัดการความเสี่ยงองค์กร
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1201341   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  ( Internal Audit and Internal Control )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201442 Corporate Governance and Ethics for Professional Accountants
 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1209203 Quantitative Analysis for Business Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจ
           P: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1202212   สถิติเศรษฐศาสตร์  ( Economic Statistics )   3 (2-2-5) 

           E2: 1203252   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ( Quantitative Analysis )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
12xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
12xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201344 Apprenticeship
 การฝึกงาน
    3 (0-40-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201443 Financial Reporting and Corporate Valuation
 รายงานการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ
           P: 1201213   การบัญชีขั้นกลาง 1  ( Intermediate Accounting 1 )   3 (3-0-6)  ,
           P: 1201214   การบัญชีขั้นกลาง 2  ( Intermediate Accounting 2 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1201441   รายงานการเงินและการวิเคราะห์  ( Financial Reporting and Analysis )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1201497 Seminar in Accounting
 การสัมมนาการบัญชี
    3 (3-0-6)
1203334 Business Venture and Entrepreneurship
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203432 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
           E1: 1203433   การจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1203434   การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจ  ( Strategic Management for Business )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
12xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201444 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    6 (0-40-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH