แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : การจัดการ
   หลักสูตร : 623120700 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 633120700 : สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1207102 Personality for Service Professional
 บุคลิกภาพสำหรับการบริการอย่างมืออาชีพ
    3 (2-2-5)
1207301 Introduction to Tourism and Hospitality Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1207211 Hotel and Lodging Management
 การจัดการโรงแรมและที่พักอาศัย

           E2: 1205321   การจัดการโรงแรมเบื้องต้น  ( Introduction to Hotel Management )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน

           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5) และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1203132 Principles of Business Management
 หลักการบริหารธุรกิจ
    3 (3-0-6)
1203242 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
    3 (3-0-6)
1207201 Tourism and Hospitality Industry Marketing
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
    3 (3-0-6)
1207304 Food and Beverage Service
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
    3 (2-2-5)
1207424 Food Preparation and Culinary Skills
 ทักษะการประกอบอาหาร
    3 (2-2-5)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1207213 Front Office Management
 การจัดการส่วนหน้า
    3 (2-2-5)
1207217 Accommodation Management for Leisure
 การจัดการสถานที่พักเพื่อการพักผ่อน

           E2: 1207214   การจัดการรีสอร์ทไทม์แชร์และการพักผ่อน  ( Resort, Timeshare and Leisure Management )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1207218 Tourist Behavior and Service Psychology
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาการบริการ
           E1: 1207206   จิตวิทยาการบริการและการจัดการการดำเนินงานบริการ  ( Service Psychology and Service Operation Management )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1207208   พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  ( Tourist Behavior )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1207230 Internship 1
 การฝึกงาน 1
    3 (0-6-3)
1207312 Sustainability in Hospitality Industry
 ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบริการ
    3 (2-2-5)
1207423 Kitchen Management
 การจัดการครัว
    3 (2-2-5)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203212 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201211   หลักการบัญชี 2  ( Principles of Accounting 2 )   2 (2-0-4) 
           หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1207207 Professional Ethics and Law for Tourism and Hospitality Management
 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ
    3 (3-0-6)
1207212 Housekeeping Management
 การจัดการงานแม่บ้าน
    3 (2-2-5)
1207302 Cost Control
 การจัดการต้นทุน
           P: 1201114   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           P: 1201117   การบัญชีขั้นพื้นฐาน  ( Fundamentals of Accounting )   3 (2-2-5) 
           E1: 1201212   การบัญชีเพื่อการจัดการ  ( Managerial Accounting )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1207303 Food and Beverage Operation and Management
 การบริหารจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
           E1: 1205322   การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม   ( Food and Beverage Management )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
12xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1207209 Information Technology for Tourism and Hospitality
 ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
           E1: 1301314   ระบบสารสนเทศสำหรับโรงแรม  ( Hotel Information Technology Application )   3 (2-2-5) และ
           E1: 1301383   การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic Commerce )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1205320   เศรษฐกิจดิจิทัลและการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์  ( Digital Economy and E-Tourism )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1207216 Research Method for Tourism and Hospitality
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
    3 (3-0-6)
1207305 MICE and Event Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์

           E2: 1205306   หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมหกรรมและไมซ์  ( Fundamentals of Event and MICE )   3 (2-2-5) 
           หรือ

           E2: 1205332   การจัดการธุรกิจ MICE  ( MICE Management )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1207330 Internship 2
 การฝึกงาน 2
    3 (0-6-3)
12xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203334 Business Venture and Entrepreneurship
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
           P: 1203212   การเงินธุรกิจ  ( Business Finance )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1207205 International Tourism and Hospitality Business Management
 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
    3 (3-0-6)
1207482 Seminar in Hospitality Industry
 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการบริการ
    2 (1-2-3)
1207490 Senior Project
 โครงงานนักศึกษา
    3 (0-9-3)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1207496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    6 (0-40-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH