แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : การจัดการ
   หลักสูตร : 623120500 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 633120500 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1205113 Personality Development for Tourism Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
    3 (2-2-5)
1207301 Introduction to Tourism and Hospitality Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
    3 (3-0-6)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1205208 Sustainable Tourism Resource Management
 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
           P: 1207301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ( Introduction to Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6) 
           E1: 1205206   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ( Sustainable Tourism )   3 (2-2-5) และ
           E1: 1205329   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  ( Tourism Resource Management )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203214 Principles of Finance
 หลักการการเงิน

           E2: 1203211   หลักการบริหารธุรกิจและการเงิน  ( Principles of Business and Finance )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1205210 Tour Business Operations and Professional Tour Guiding
 การดำเนินการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อาชีพ
           P: 1207301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ( Introduction to Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6) 
           E1: 1205207   การจัดการและการดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว  ( Tour Business Operation and Management )   3 (2-2-5) และ
           E1: 1205307   หลักการมัคคุเทศก์อาชีพ  ( Principle of Professional Tour Guide )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1207201 Tourism and Hospitality Industry Marketing
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
    3 (3-0-6)
1207207 Professional Ethics and Law for Tourism and Hospitality Management
 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ
    3 (3-0-6)
12xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน

           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5) และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
12xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
xxxxxxx Major Elective Course (Foreign Language) 1
 กลุ่มวิชาชีพเลือก (ภาษาต่างประเทศ) 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Major Elective Course (Foreign Language) 2
 กลุ่มวิชาชีพเลือก (ภาษาต่างประเทศ) 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205304 Research Methodology for Tourism Industry
 ระเบียบวิธีวิจัยทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

           E2: 1203104   สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ  ( Statistics for Business Research )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1205310 Business Venture and Entrepreneurship for Service Industry
 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ

           E2: 1205318   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจบริการ  ( Business Venture and Entrepreneurship for Service Business )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1207305 MICE and Event Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์

           E2: 1205306   หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมหกรรมและไมซ์  ( Fundamentals of Event and MICE )   3 (2-2-5) 
           หรือ

           E2: 1205332   การจัดการธุรกิจ MICE  ( MICE Management )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
12xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Major Elective Course (Foreign Language) 3
 กลุ่มวิชาชีพเลือก (ภาษาต่างประเทศ) 3
    3 (3-0-0)
xxxxxxx Major Elective Course (Foreign Language) 4
 กลุ่มวิชาชีพเลือก (ภาษาต่างประเทศ) 4
    3 (3-0-0)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203242 Human Resources Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
    3 (3-0-6)
1205319 Design Thinking for Tourism Innovation
 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมการท่องเที่ยว
    3 (2-2-5)
1205320 Digital Economy and E-Tourism
 เศรษฐกิจดิจิทัลและการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์

           E2: 1207209   ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ  ( Information Technology for Tourism and Hospitality )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1205323 Tourism Development Planning
 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

           E2: 1205314   การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว  ( Tourism Planning and Development )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
12xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Major Elective Course (Foreign Language) 5
 กลุ่มวิชาชีพเลือก (ภาษาต่างประเทศ) 5
    3 (3-0-0)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205416 Strategic Management for Service Industry
 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ

           E2: 1205413   การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ  ( Strategic Management for Service Business )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1205484 Seminar in Tourism Management
 สัมมนาทางการจัดการการท่องเที่ยว
           P: 1207301   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  ( Introduction to Tourism and Hospitality Industry )   3 (3-0-6) 

           E2: 1205483   สัมมนาทางการจัดการการท่องเที่ยว  ( Seminar in Tourism Management )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
12xxxxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1205496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา

           E2: 1205495   สหกิจศึกษา  ( Co-operative Education )   6 (0-40-6) 
    6 (0-40-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH