แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
   สำนักวิชา : การจัดการ
   หลักสูตร : 605120303 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635120303 : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202701 Economic Analysis for Global Business Management
 การวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อการจัดการธุรกิจโลกาภิวัตน์
    3 (3-0-6)
1203702 Business Research
 วิจัยธุรกิจ
    3 (3-0-6)
1203721 Marketing Management
 การจัดการทางการตลาด
    3 (3-0-6)
1203742 Process of Management
 กระบวนการการจัดการ
    3 (3-0-6)
1203752 Quantitative Analysis for Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203707 Financial and Accounting Management
 การจัดการการเงินและการบัญชี
    3 (3-0-6)
1203810 Strategic Management in Digital Transformation
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
    3 (3-0-6)
1203839 Innovative Entrepreneurship and Business Ventures
 การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการลงทุนธุรกิจ
    3 (3-0-6)
1203856 Innovation and Operations Management
 นวัตกรรมและการจัดการการดำเนินงาน
    3 (3-0-6)
12xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203807 Independent Study
 การศึกษาโดยอิสระ
    3 (0-9-3)
1203857 Regional Study
 ภูมิภาคศึกษา
    0 (0-3-1)
12xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
12xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
12xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH