แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
   สำนักวิชา : การจัดการ
   หลักสูตร : 605120902 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635120902 : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209731 Logistics and Supply Chain Analytics
 การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    3 (3-0-6)
1209732 Inventory and Distribution Management
 การจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า
    3 (3-0-6)
1209733 Sourcing and Procurement Management
 การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ
    3 (3-0-6)
1209737 Cross Border Trade and International Transport Management
 การจัดการการค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศ
    3 (3-0-6)
1209740 International Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209734 International Business and Digital Marketing Management
 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล
    3 (3-0-6)
1209735 Analytical Research Methods in Business and Logistics Management
 การวิเคราะห์และวิจัยเพื่อการจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์
    3 (3-0-6)
1209736 Quantitative Models for Logistics Management
 แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
    3 (2-2-5)
1209739 Regional Study and Manufacturing Systems in Supply Chain Context
 ภูมิภาคศึกษาและระบบการผลิตในโซ่อุปทาน
    0 (0-3-1)
1209813 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
1209831 Seminar in Logistics and Supply Chain Strategies
 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
    0 (0-3-1)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1209738 Sustainable Logistics and Supply Chain Synchronization
 การเชื่อมโยงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบยั่งยืน
    3 (3-0-6)
1209813 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
12xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH