แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : การจัดการ
   หลักสูตร : 607120311 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 1.1)
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 607120311 : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 1.1)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203900 Advanced Research Methodology in Business
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
    0 (3-0-6)
1203980 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203901 Seminar in Business Administration
 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
    0 (3-0-6)
1203980 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203902 Seminar Dissertation 1
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
    0 (1-3-3)
1203980 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203903 Seminar Dissertation 2
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
    0 (1-3-3)
1203980 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203904 Seminar Dissertation 3
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
    0 (1-3-3)
1203980 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203905 Seminar Dissertation 4
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4
    0 (1-3-3)
1203980 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH