แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   หลักสูตร : 633180601 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   ปีอ้างอิง : 2563
   แผนการศึกษา : 633180601 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 2
โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *

 
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH