แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Graduate
   สำนักวิชา : School of Science
   หลักสูตร : 595111102 : Master of Science Program in Computational Science Plan A 2
   ปีอ้างอิง : 2559
   แผนการศึกษา : 615111104 : สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111800 Introduction to Computational Science
 วิทยาการเชิงคำนวณเบื้องต้น
    3 (3-0-6)
1111803 Ethic and Research Methodology in Computational Science
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาการเชิงคำนวณ
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111701 Introduction to Mathematical Modeling
 การจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
    3 (3-0-6)
1111750 Introduction to Data Science
 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
    3 (3-0-6)
1111881 Seminar in Computational Science 1
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 1
    0 (0-3-1)
xxxxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
1111882 Seminar in Computational Science 2
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 2
    0 (0-3-1)
xxxxxxx Elective 3
 วิชาเลือก 3
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Elective 4
 วิชาเลือก 4
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111791 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH