แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Graduate
   สำนักวิชา : School of Science
   หลักสูตร : 595111101 : Master of Science Program in Computational Science Plan A 1
   ปีอ้างอิง : 2559
   แผนการศึกษา : 615111101 : สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ แผน ก 1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
1111881 Seminar in Computational Science 1
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 1
    0 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
1111882 Seminar in Computational Science 2
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 2
    0 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111790 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH