แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Graduate
   สำนักวิชา : School of Health Science
   หลักสูตร : 575180413 : Master of Science Program in Public Health Plan B (Health Management)
   ปีอ้างอิง : 2557
   แผนการศึกษา : 615180414 : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ข (การจัดการสุขภาพ)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804702 Epidemiology and Disease Control
 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
    3 (3-0-6)
1804710 New Concepts of Public Health
 แนวคิดทางสาธารณสุขยุคใหม่
    0 (3-0-6)
1804711 Research Methodology and Biostatistics in Public Health
 ระเบียบวิธีวิจัย และชีวสถิติทางสาธารณสุข
    3 (3-0-6)
1804712 Health Services Organization and Management
 การบริหารจัดการการบริการสุขภาพ
    3 (3-0-6)
1804713 New Concepts of Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804704 Strategic Management for Health System
 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ
    3 (3-0-6)
1804714 Occupational Health, Safety and Environment Management
 การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
    3 (3-0-6)
1804720 Health Situations, Trends and Determinants
 สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยกำหนดสุขภาพ
    3 (3-0-6)
1804721 Computerization for Health Information Management
 การจัดการข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์
    3 (3-0-6)
1804807 Public Health Administration and Policy
 การบริหารงานสาธารณสุขและนโยบาย
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804823 Public Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
    3 (3-0-6)
18xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1804891 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH