แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
   หลักสูตร : 607100621 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (แบบ 2.1)
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 607100621 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (แบบ 2.1)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006901 Theory and Research in English Usage
 ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
    3 (3-0-6)
1006902 Dissertation and Research Paper Writing
 การเขียนดุษฎีนิพนธ์และบทความวิจัย
    3 (3-0-6)
1006918 Theory and Research in Second Language Education
 ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาภาษาที่สอง
    3 (3-0-6)
1006919 English Language Program Management and Policy
 การจัดการหลักสูตรและนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษ
    3 (3-0-6)
1006920 Research Methodology in English for Professional Development
 วิธีวิทยาการวิจัยในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006921 Current Trends and Innovations in English Language Research
 แนวโน้มและนวัตกรรมการวิจัยในสาขาภาษาอังกฤษ
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Elective 3
 วิชาเลือก 3
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Elective 4
 วิชาเลือก 4
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    12 (0-36-12)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    12 (0-36-12)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006917 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH