แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 607111122 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 2.2)
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 607111122 : สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 2.2)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111801 Essentials in Data Science and Computation
 หลักสำคัญในวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
    3 (3-0-6)
1111803 Ethic and Research Methodology in Computational Science
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาการเชิงคำนวณ
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111701 Introduction to Mathematical Modeling
 การจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
    3 (3-0-6)
1111751 Data Analytics
 วิเคราะห์วิทยาของข้อมูล
    3 (2-3-5)
xxxxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111911 Seminar in Computational Science 1
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 1
    0 (0-3-1)
1111993 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
xxxxxxx Elective 3
 วิชาเลือก 3
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111912 Seminar in Computational Science 2
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 2
    0 (0-3-1)
1111993 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
xxxxxxx Elective 4
 วิชาเลือก 4
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111913 Seminar in Computational Science 3
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 3
    0 (0-3-1)
1111993 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111914 Seminar in Computational Science 4
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 4
    0 (0-3-1)
1111993 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111993 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111993 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 5   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111993 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111993 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH