แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 607111121 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 2.1)
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 6071111121 : สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 2.1)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111801 Essentials in Data Science and Computation
 หลักสำคัญในวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
    3 (3-0-6)
1111803 Ethic and Research Methodology in Computational Science
 จรรยาบรรณและระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาการเชิงคำนวณ
    3 (3-0-6)
1111881 Seminar in Computational Science 1
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 1
    0 (0-3-1)
1111990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111882 Seminar in Computational Science 2
 สัมมนาทางวิทยาการเชิงคำนวณ 2
    0 (0-3-1)
1111990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    3 (0-9-3)
xxxxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1111990 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH