แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 557110721 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบ 2.1)
   ปีอ้างอิง : 2555
   แผนการศึกษา : 607110721 : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบ 2.1)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1107705 Dynamics of Natural Resources and Environmental Systems
 พลวัตของระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3 (3-0-6)
1107740 Regulations, Policy and Planning for Natural Resources and the Environment
 กฎระเบียบ นโยบาย และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3 (3-0-6)
1107904 Seminar
 สัมมนา
    1 (1-0-2)
1107906 Special Topic
 หัวข้อพิเศษ
    1 (1-0-2)
1107907 Proposal Dissertation
 โครงร่างดุษฎีนิพนธ์
    1 (1-0-2)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1107741 Environmental and Socio-economic Impact Assessment and Risk Management
 การประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยง
    3 (3-0-6)
1107915 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1107915 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1107915 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1107915 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1107915 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH