แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : 605110501 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก 1
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 605110501 : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก 1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1105780 Seminar 1
 สัมมนา 1
    0 (0-3-1)
1105798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1105781 Seminar 2
 สัมมนา 2
    0 (0-3-1)
1105798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1105798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    12 (0-36-12)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1105798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    12 (0-36-12)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH