แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : 585150102 : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   ปีอ้างอิง : 2558
   แผนการศึกษา : 605150102 : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501503 Technical Writing and Research Methodology
 การเขียนเชิงเทคนิคและระเบียบวิธีวิจัย
    3 (3-0-6)
1501602 Embedded System Design
 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว
    3 (2-3-5)
15xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501512 Concepts in Computer Engineering
 กรอบแนวคิดทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    3 (3-0-6)
1501604 Intelligent Control Systems
 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
    3 (2-3-5)
15xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501520 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501520 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH