แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : 605130303 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 605130303 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303703 Advanced System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง
    3 (3-0-6)
1303732 Innovation and Technopreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
    3 (3-0-6)
1303830 Big Data Analytics and Data Mining
 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล
    3 (3-0-6)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303705 Information Technology Research Methodology
 กระบวนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    2 (2-0-4)
1303709 Seminar
 สัมมนา
    1 (0-2-1)
1303730 Internet of Things Technology
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
    3 (3-0-6)
1303731 Management and Application of Enterprise Information Technology
 การจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303893 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    3 (0-9-3)
13xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
13xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303893 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
    3 (0-9-3)
13xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
13xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก4
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH