แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Graduate
   สำนักวิชา : School of Information Technology
   หลักสูตร : 605130302 : Master of Science Program in Information Technology Plan A 2
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 615130302 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303705 Information Technology Research Methodology
 กระบวนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    2 (2-0-4)
1303732 Innovation and Technopreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
    3 (3-0-6)
13xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303709 Seminar
 สัมมนา
    1 (0-2-1)
1303731 Management and Application of Enterprise Information Technology
 การจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
    3 (3-0-6)
1303804 Information Technology Project Management
 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    3 (3-0-6)
13xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303892 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH