แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Graduate
   สำนักวิชา : School of Information Technology
   หลักสูตร : 605130301 : Master of Science Program in Information Technology Plan A 1
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 615130301 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก 1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303710 Information Technology Research Methodology
 กระบวนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    0 (3-0-6)
1303890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303724 Seminar in Information Technology
 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    0 (0-2-1)
1303890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1303890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH