แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : Graduate
   สำนักวิชา : School of Information Technology
   หลักสูตร : 585150101 : Master of Engineering Program in Computer Engineering Plan A 1 (English Program)
   ปีอ้างอิง : 2558
   แผนการศึกษา : 615150101 : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 1 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501506 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
1501511 Seminar in Computer Engineering
 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    0 (0-2-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501506 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
1501510 Research Process and Presentation
 กระบวนการวิจัยและการนำเสนอ
    0 (3-0-6)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501506 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501506 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH