แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 605200301 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 1
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635200301 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ก 1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002715 Applied Statistics and Research Methodology
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจัย
    0 (1-3-3)
2003804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-0)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003716 Journal Seminar in Anti-Aging and Regenerative Science
 สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
           E1: 2003714   สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  ( Journal Seminar in Anti-Aging and Regenerative Science )   1 (0-3-1) 
    0 (0-3-1)
2003720 Integration in Anti-Aging and Regenerative Science
 บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    0 (0-3-1)
2003804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-0)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-0)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003804 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-0)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH