แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 605200101 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก 1
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635200101 : สาขาวิชาตจวิทยา แผน ก 1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001716 Seminar in Dermatology
 สัมมนาวิชาการตจวิทยา
    0 (0-3-1)
2001805 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
2002715 Applied Statistics and Research Methodology
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจัย
    0 (1-3-3)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001717 Journal Seminar in Dermatology
 สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านตจวิทยา
    0 (0-3-1)
2001805 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001805 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2001805 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH