แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
   สำนักวิชา : เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
   หลักสูตร : 605200303 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635200303 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002710 Nutrition
 โภชนวิทยา
    3 (2-3-5)
2002714 Applied Statistics and Research Methodology
 สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจัย
    2 (1-3-3)
2003701 Anti-Aging and Regenerative Science
 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    2 (2-0-4)
2003704 Basic Knowledge of Physiology of the Hormones
 พื้นฐานทางสรีรวิทยาฮอร์โมน
    2 (2-0-4)
2003721 Hormone and Application in Anti Aging Science
 ฮอร์โมนและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
    1 (1-0-2)
20xxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    1 (3-0-0)
20xxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    1 (3-0-0)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2002721 Music Therapy
 ดนตรีบำบัด
    1 (1-0-2)
2002722 Integrative Medicine
 เวชศาสตร์บูรณาการ
    1 (1-0-2)
2003703 Application in Anti-Aging Science
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านการชะลอวัย
    1 (1-0-2)
2003706 Prevention and Counseling for Aging Population
 แนวทางการป้องกันและให้คำแนะนำในโรคที่พบบ่อยในคนชรา
    2 (2-0-4)
2003707 Laboratory in Anti-Aging and Regenerative Science Clinic 1
 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 1
    2 (0-6-2)
2003708 Laboratory in Anti-Aging and Regenerative Science Clinic 2
 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2
    2 (0-6-2)
2003709 Basic Knowledge of Aesthetic Dermatology and Aging Skin Care
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความงามผิวหนังและความชราของผิวหนัง
    2 (2-0-4)
20xxxxx Elective
 วิชาเลือก
    1 (x-x-x)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003710 Supplementation in Anti-Aging and Regenerative Science
 อาหารเสริมในวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    2 (2-0-4)
2003714 Journal Seminar in Anti-Aging and Regenerative Science
 สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    1 (0-3-1)
2003722 Knowledge of Basic and Emergency Medicine for Health Practitioner
 หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นและฉุกเฉินด้านสุขภาพ
    1 (1-0-2)
2003724 Basic Knowledge of Medicine for health Practitioner
 ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์และการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ปฏิบัติการด้านสุขภาพ
    1 (1-0-2)
2003726 Integration in Anti-Aging and Regenerative Science
 บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
    1 (0-3-1)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2003803 Independent Study
 การค้นคว้าโดยอิสระ
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH