แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
   หลักสูตร : 653140702 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ควบกับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)
   ปีอ้างอิง : 2565
   แผนการศึกษา : 653140702 : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E1: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1103108 Fundamentals of Biology
 พื้นฐานทางชีววิทยา
           E1: 1103101   ชีววิทยาทั่วไป 1  ( General Biology 1 )   3 (2-3-5) และ
           E1: 1103102   ชีววิทยาทั่วไป 2  ( General Biology 2 )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
    3 (3-0-6)
1401105 Agro-Industrial Vision
 วิสัยทัศนทางอุตสาหกรรมเกษตร
           E1: 1401104   อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นและวัตถุดิบทางการเกษตร  ( Introduction to Agro-Industry and Agricultural Materials )   2 (2-0-4) 
    1 (1-0-2)
1410201 Crop Production
 การผลิตพืช
    3 (2-3-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202221 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์

           E2: 1202114   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ( Introduction to Economics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203106 Corporate Finance
 การเงินบริษัท
    3 (3-0-6)
1203107 Business Etiquettes and Communication
 มารยาททางธุรกิจและการสื่อสาร
    3 (2-2-5)
1209102 Principles of Logistics and Supply Chain Management
 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

           E2: 1209101   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น  ( Introduction to Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1407215 Postharvest Physiology and Biochemistry
 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและชีวเคมี
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
1408103 Packaging for Life
 บรรจุภัณฑ์เพื่อชีวิตประจำวัน
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106283 Statistics and Experimental Design
 สถิติและการวางแผนการทดลอง

           E2: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )   3 (3-0-6) 
    3 (2-3-5)
1203121 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
    3 (3-0-6)
1203215 Taxation
 ภาษีอากร
    3 (3-0-6)
1203216 Human Resource Management in a Global Context
 การบริหารบุคลากรในบริบทโลก
    3 (3-0-6)
1209210 Production and Operations Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
    3 (3-0-6)
1407230 Postharvest Pathology
 โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
    4 (3-3-7)
1407360 Postharvest Management
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
    3 (2-3-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1106100 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
           E1: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203217 Business Law and Ethics
 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
    3 (3-0-6)
1203220 Business Innovation in Digital Era
 นวัตกรรมธุรกิจในยุคดิจิทัล
    3 (3-0-6)
1209211 Procurement Management and Sourcing
 การบริหารการจัดซื้อและการจัดหา
           P: 1209102   หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ( Principles of Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1209212 Warehouse and Inventory Management
 การจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
           P: 1209102   หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ( Principles of Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 

           E2: 1209205   ระบบคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง  ( Warehouse Management System and Inventory Management )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1407201 Quality Analysis of Agri-Food Products
 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
    3 (2-3-5)
Gexxxxx General Education Elective 1 (All Group)
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 1 (ทุกกลุ่ม)
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407291 Agricultural Training
 การฝึกปฏิบัติทางการเกษตร
    1 (0-6-1)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  1  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1201117 Fundamentals of Accounting
 การบัญชีขั้นพื้นฐาน

           E2: 1201111   หลักการบัญชีขั้นต้น  ( Principles of Accounting )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1201101   การบัญชีเบื้องต้น  ( Foundations of Accounting )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1201115   การบัญชีขั้นต้น 1  ( Elementary Accounting 1 )   3 (2-2-5) และ
           E1: 1201116   การบัญชีขั้นต้น 2  ( Elementary Accounting 2 )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1203432 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
           E1: 1203433   การจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1203434   การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจ  ( Strategic Management for Business )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1209403   การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1209207 Quantitative Analysis for Logistics Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
           P: 1203105   สถิติธุรกิจ  ( Business Statistics )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1203218   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูล  ( Business Statistics and Data Analytics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1209323 Demand Planning and Forecasting
 การวางแผนอุปสงค์และการพยากรณ์
           P: 1209102   หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ( Principles of Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 

           E2: 1209316   การวางแผนอุปสงค์และการจัดการ  ( Demand Planning and Management )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1209324 Performance Measurement
 การวัดประสิทธิภาพ
           P: 1209324   การวัดประสิทธิภาพ  ( Performance Measurement )   3 (3-0-6) 

           E2: 1209405   การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน  ( Performance Measurement in Supply Chain )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1209326 Transportation System and Distribution Network
 ระบบการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
           P: 1209102   หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ( Principles of Logistics and Supply Chain Management )   3 (3-0-6) 

           E2: 1209204   ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า  ( Transportation System and Distribution Management )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1403250 Agri-Food Processing
 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
    3 (2-3-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203331 Business Research
 การวิจัยธุรกิจ
    3 (3-0-6)
1209327 Business Spreadsheet in Logistics
 โปรแกรมตารางทำการธุรกิจในโลจิสติกส์
           P: 1209207   การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ( Quantitative Analysis for Logistics Management )   3 (3-0-6) 

           E2: 1209322   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ  ( Data Analysis Using Spreadsheet Program )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
1209328 Supply Chain Risk Management
 การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
    3 (3-0-6)
1209329 Business Creation for Logistics and Supply Chain Management
 การสร้างธุรกิจสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    3 (3-0-6)
1405302 Quality and Food Safety Management
 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
           P: 1407214   ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว  ( Postharvest Biology )   3 (2-3-5)  ,
           P: 1407313   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  ( Postharvest Technology of Horticultural Crops )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1407201   การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  ( Quality Analysis of Agri-Food Products )   3 (2-3-5) 
           หรือ
           P: 1410201   การผลิตพืช  ( Crop Production )   3 (2-3-5) 
    3 (3-0-6)
1407481 Seminar
 สัมมนา
    1 (0-3-1)
2408101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1

           E2: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx General Education Elective 2 (All Group)
 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2 (ทุกกลุ่ม)
    3 (x-x-x)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
1209408 Industrial Field Trip and Seminar
 ทัศนศึกษาและสัมมนา
    3 (0-6-3)
1209409 Supply Chain Modeling
 การสร้างแบบจำลองโซ่อุปทาน
           P: 1209312   การดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาการผลิต  ( Business Operations and Production Development )   3 (3-0-6) 

           E2: 1209407   รูปแบบและการจำลอง  ( Modeling and Simulation )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1209410 International Logistics
 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
    3 (3-0-6)
1407350 Farm and Industrial Visit
 ดูงานสวนเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
    1 (0-6-1)
1407490 Senior Project
 โครงงานวิจัย
    3 (0-9-3)
2408102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
           P: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2408001   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2408002   ภาษาจีนกลาง 2  ( Chinese 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
Gexxxxx GE :Language 1
 วิชาเลือก กลุ่มภาษา 1
    3 (x-x-x)
รวม  8  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1407498 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
           E1: 1407497   โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์  ( Research Project in Postharvest and Packaging )   9 (0-40-9) 
           หรือ
           E1: 1407499   ฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ  ( International Internship )   9 (0-40-9) 
    9 (0-40-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH