แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
   หลักสูตร : 605140302 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 2
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 635140302 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก 2

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1401703 Research Methodology for Food Industry
 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
    2 (2-0-4)
1401704 Advanced Statistics and Experimental Design for Agro-Industry
 สถิติขั้นสูงและการวางแผนการทดลองทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
    3 (3-0-6)
1403797 Seminar 1
 สัมมนา 1
    1 (1-0-2)
14xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
14xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก4
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก5
    3 (x-x-x)
14xxxxx Major Elective 6
 วิชาชีพเลือก 6
    2 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    6 (0-18-6)
1403897 Seminar 2
 สัมมนา 2
    1 (1-0-2)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1403799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    3 (0-9-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH