แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
   หลักสูตร : 617101321 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (แบบ 2.1)
   ปีอ้างอิง : 2561
   แผนการศึกษา : 627101321 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (แบบ 2.1)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2562 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013921 Concepts and Theories in Progressive Society
 แนวคิด และทฤษฎี สังคมพิพัฒนาการ
    3 (3-0-6)
1013922 Research Methodology in Social Progressive Model
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเชิงพิพัฒนาการ
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Elective 1
 วิชาเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013923 Progressive Society Design
 การออกแบบสังคมเชิงพิพัฒนาการ
    3 (3-0-6)
1013924 Dissertation Seminar
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Elective 2
 วิชาเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013930 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013930 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013930 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1013930 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH