แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : จีนวิทยา
   หลักสูตร : 633240301 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี)
   ปีอ้างอิง : 2563
   แผนการศึกษา : 633240301 : สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี)

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
2403121 Elementary Chinese 1
 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
    6 (6-0-12)
2403123 Communicative Chinese 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
    2 (2-0-4)
2403124 Chinese Pronunciation
 การออกเสียงภาษาจีน
    3 (3-0-6)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2403103 Introduction to Professional Teachers
 ปริทัศน์ความเป็นครูมืออาชีพ
    3 (2-2-5)
2403122 Elementary Chinese 2
 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
           P: 2403121   ภาษาจีนเบื้องต้น 1  ( Elementary Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2403125 Communicative Chinese 2
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 2403123   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  ( Communicative Chinese 1 )   2 (2-0-4) 
    2 (2-0-4)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403111 Practical Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
           P: 2403103   ปริทัศน์ความเป็นครูมืออาชีพ  ( Introduction to Professional Teachers )   3 (2-2-5) 
    2 (0-6-2)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  2  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2403202 Curriculum and Learning Management Process
 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
           P: 2403103   ปริทัศน์ความเป็นครูมืออาชีพ  ( Introduction to Professional Teachers )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
2403203 Psychology for Learning Management in 21st Century
 จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
           P: 2403103   ปริทัศน์ความเป็นครูมืออาชีพ  ( Introduction to Professional Teachers )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
2403221 Applied Chinese 1
 ภาษาจีนประยุกต์ 1
           P: 2403122   ภาษาจีนเบื้องต้น 2  ( Elementary Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2403224 Practical Chinese Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการใช้งาน
           P: 2403122   ภาษาจีนเบื้องต้น 2  ( Elementary Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2403205 Innovation and Technology for Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
    3 (2-2-5)
2403222 Applied Chinese 2
 ภาษาจีนประยุกต์ 2
           P: 2403221   ภาษาจีนประยุกต์ 1  ( Applied Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2403223 Chinese for Teachers
 ภาษาจีนสำหรับครู
           P: 2403125   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  ( Communicative Chinese 2 )   2 (2-0-4) 
    2 (2-0-4)
24xxxxx Major Eelective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403213 Practical Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
           P: 2403111   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  ( Practical Experience 1 )   2 (0-6-2) 
    4 (0-12-4)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
2403311 Learning Evaluation and Assessment
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
           P: 2403202   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ( Curriculum and Learning Management Process )   3 (3-0-6)  ,
           P: 2403203   จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ( Psychology for Learning Management in 21st Century )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
2403321 Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2403322 Applied Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณประยุกต์
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2403323 Introduction to Contemporary Chinese
 ปริทัศน์ภาษาจีนร่วมสมัย
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2403331 Principles of Chinese Teaching
 หลักการสอนภาษาจีน
    3 (2-2-5)
2404217 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 

           E2: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403312 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
           P: 2403202   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ( Curriculum and Learning Management Process )   3 (3-0-6)  ,
           P: 2403203   จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ( Psychology for Learning Management in 21st Century )   3 (3-0-6) 
    3 (2-2-5)
2403313 Learning for All
 การจัดการเรียนรู้สำหรับทุกคน
           P: 2403202   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ( Curriculum and Learning Management Process )   3 (3-0-6)  ,
           P: 2403203   จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ( Psychology for Learning Management in 21st Century )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2403314 Future Learning Resources Management
 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แห่งอนาคต
           P: 2403202   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ( Curriculum and Learning Management Process )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2403324 Evolution of Chinese Characters and Chinese Characters Teaching
 วิวัฒนาการอักษรจีนและการสอนอักษรจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2403332 Analysis and Application on Chinese Teaching Materials
 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบเรียนภาษาจีน
    3 (3-0-6)
24xxxxx Major Eelective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2403411 Teaching Internship
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
           P: 2403213   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  ( Practical Experience 2 )   4 (0-12-4) 
    6 (0-18-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2403325 Chinese Literature and Philosophy
 วรรณกรรมและปรัชญาจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2403401 Seminar on Chinese Teaching
 สัมมนาการสอนภาษาจีน
           P: 2403411   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ( Teaching Internship )   6 (0-18-6) 
    2 (1-2-3)
24xxxxx Major Eelective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH