แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : จีนวิทยา
   หลักสูตร : 633240401 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
   ปีอ้างอิง : 2563
   แผนการศึกษา : 633240401 : สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404111 Fundamental Chinese 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1

           E2: 2404101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Foundation Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2404113 Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters
 ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน
    3 (3-0-6)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404112 Fundamental Chinese 2
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
           P: 2404111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Fundamental Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
           E1: 2404102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Foundation Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2404114 Chinese Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
           P: 2404111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Fundamental Chinese 1 )   6 (6-0-12)  ,
           P: 2404113   ระบบเสียงภาษาจีนและโครงสร้างตัวอักษรจีน  ( Sound System of Mandarin and Structures of Chinese Characters )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2404111   ภาษาจีนพื้นฐาน 1  ( Fundamental Chinese 1 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           E1: 2404103   การฟังภาษาจีน 1  ( Chinese Listening 1 )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2404106   สนทนาภาษาจีน 1  ( Chinese Conversation 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006137 Academic Oral Communication
 การพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404211 Intermediate Chinese 1
 ภาษาจีนระดับกลาง 1
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 

           E2: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2404213 Chinese Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
           P: 2404114   การฟังและการพูดภาษาจีน 1  ( Chinese Listening and Speaking 1 )   3 (3-0-6) 
           E1: 2404104   การฟังภาษาจีน 2  ( Chinese Listening 2 )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2404206   สนทนาภาษาจีน 2  ( Chinese Conversation 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404214 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
           E1: 2404204   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404216 Chinese Grammar
 ไวยากรณ์จีน
           P: 2404112   ภาษาจีนพื้นฐาน 2  ( Fundamental Chinese 2 )   6 (6-0-12) 

           E2: 2404207   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006136 English for Career Development
 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
           P: 1006135   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ( English for Communication 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
2404212 Intermediate Chinese 2
 ภาษาจีนระดับกลาง 2
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 

           E2: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2404215 Chinese Reading 2
 การอ่านภาษาจีน 2
           P: 2404214   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2404205   การอ่านภาษาจีน 2  ( Chinese Reading 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404217 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 2403222   ภาษาจีนประยุกต์ 2  ( Applied Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404211   ภาษาจีนระดับกลาง 1  ( Intermediate Chinese 1 )   6 (6-0-12) 

           E2: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2404311 Advanced Chinese
 ภาษาจีนขั้นสูง
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2404312 Chinese Public Speaking
 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
           P: 2404213   การฟังและการพูดภาษาจีน 2  ( Chinese Listening and Speaking 2 )   3 (3-0-6) 

           E2: 2404425   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404313 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 

           E2: 2404308   การเขียนภาษาจีน  ( Chinese Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404314 Applied Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณประยุกต์
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 

           E2: 2404303   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2404315 Chinese-Thai Translation
 การแปลจีน – ไทย
           P: 2404216   ไวยากรณ์จีน  ( Chinese Grammar )   3 (3-0-6)  ,
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 

           E2: 2404401   การแปลจีน - ไทย  ( Chinese - Thai Translation )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404317 Chinese Analy-Critical Writing
 การเขียนภาษาจีนเชิงวิเคราะห์
           P: 2404313   การเขียนภาษาจีน  ( Chinese Writing )   3 (3-0-6) 

           E2: 2404309   การเขียนเชิงวิเคราะห์  ( Analy-Critical Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404318 Chinese Literature and Philosophy
 วรรณคดีและปรัชญาจีน
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404314   ภาษาจีนโบราณประยุกต์  ( Applied Classical Chinese )   3 (3-0-6) 

           E2: 2404306   วรรณคดีจีน  ( Chinese Literature )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404319 Chinese Civilization
 อารยธรรมจีน
           P: 2404217   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6)  ,
           P: 2404311   ภาษาจีนขั้นสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
24xxxxx Major Eelective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2404403 Professional Experience
 ประสบการณ์วิชาชีพ

           E2: 1016462   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ( Professional Experience )   3 (0-40-3) 
    3 (0-40-3)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2404441 Chinese-Thai Interpreting
 การล่ามจีน – ไทย
           P: 2404312   การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน  ( Chinese Public Speaking )   3 (3-0-6)  ,
           P: 2404315   การแปลจีน – ไทย  ( Chinese-Thai Translation )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404443 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
           P: 2404212   ภาษาจีนระดับกลาง 2  ( Intermediate Chinese 2 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404319   อารยธรรมจีน  ( Chinese Civilization )   3 (3-0-6) 

           E2: 2404302   วัฒนธรรมจีน  ( Chinese Culture )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
24xxxxx Major Eelective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
24xxxxx Major Eelective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2404444 Cross Cultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
           P: 2404443   วัฒนธรรมจีน  ( Chinese Culture )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
24xxxxx Major Eelective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (x-x-x)
24xxxxx Major Eelective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH