แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : จีนวิทยา
   หลักสูตร : 623240100 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
   ปีอ้างอิง : 2562
   แผนการศึกษา : 633240100 : สาขาวิชาจีนศึกษา

สำหรับนักศึกษาเข้า   2563 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1005120 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

           E2: 1001105   ทักษะภาษาไทย  ( Thai Language Skills )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
    3 (3-0-6)
1006134 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006003   ภาษาอังกฤษเร่งรัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ( Intensive English for English Majors )   0 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301110 Introduction to Information Technology and Data Science
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
           E1: 1301104   เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ( Introduction to Information Technology )   3 (2-2-5) 
           หรือ
           E1: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
2401111 Intermediate Chinese
 ภาษาจีนระดับกลาง

           E2: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2401121 Intermediate Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนระดับกลาง
    3 (3-0-6)
MFU333 MFU Character
 ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
    0 (0-6-2)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006135 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
           P: 1006134   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ( English for Communication 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1101105 Sciences and Mathematics All Around
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
           E1: 1101100   วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Science for Life )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1106100   คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต  ( Mathematics for Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1601104 Global Citizenship
 ความเป็นพลเมืองโลก
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302102   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1601103   กฎหมายน่ารู้  ( Know Your Laws )   3 (3-0-6) และ
           E1: 2302101   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2401112 Advanced Chinese
 ภาษาจีนระดับสูง
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 

           E2: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    6 (6-0-12)
2401231 Intermediate Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีนระดับกลาง
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2401122 Advanced Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนระดับสูง
           P: 2401121   การอ่านภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese Reading )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2404204   การอ่านภาษาจีน 1  ( Chinese Reading 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2401201 Chinese Philosophy and the Chinese Way of Life
 หลักปรัชญาและวิถีแห่งจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2401204 Chinese Civilization and Chinese Society
 อารยธรรมและสังคมจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2401232 Advanced Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีนระดับสูง
           P: 2401231   การเขียนภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2404305 Introduction to China
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
           P: 2404201   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2401111   ภาษาจีนระดับกลาง  ( Intermediate Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1016213   ภาษาจีนพื้นฐาน 3  ( Foundation Chinese 3 )   6 (6-0-12) 
           หรือ

           E2: 1016315   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 2404217   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
24xxxxx Major Eelective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001127 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

           E2: 1001141   จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
100xxxxx Foreign Language 1
 ภาษาต่างประเทศ 1
    3 (3-0-6)
1203102 Managing Organization and Entrepreneurship
 การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
2401202 Chinese Politics
 การเมืองการปกครองจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2401203 Chinese Economy
 เศรษฐกิจจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2401459 Contemporary Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
100xxxx Foreign Language 2
 ภาษาต่างประเทศ 2
    3 (3-0-6)
2401301 Modern Overseas Chinese Community
 ชุมชนจีนโพ้นทะเลสมัยใหม่
           P: 2401459   ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย  ( Contemporary Chinese History )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2401302 China’s Development Policy
 นโยบายการพัฒนาของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2401445 Chinese Trading and Investment
 การค้าและการลงทุนของจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2401203   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 2404414   เศรษฐกิจจีน  ( Chinese Economy )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2401461 Sino–Thai Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2401303 Contemporary Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีนร่วมสมัย
           P: 2401204   อารยธรรมและสังคมจีน  ( Chinese Civilization and Chinese Society )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2401304 Seminar on Critical social issues in Contemporary China
 สัมมนาประเด็นปัญหาที่สำคัญของสังคมจีนร่วมสมัย
           P: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2401305 Seminar in China’s Foreign Strategy
 สัมมนายุทธศาสตร์การต่างประเทศของจีน
           P: 2404305   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  ( Introduction to China )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2401473 China’s Role in ASEAN
 บทบาทของจีนที่มีต่ออาเซียน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
24xxxxx Major Eelective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
24xxxxx Major Eelective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2401401 China’s Technology and Digital Economy
 เทคโนโลยีของจีนและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2401402 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    1 (0-3-1)
2401433 Chinese-Thai Interpretation
 การล่ามจีน-ไทย
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
           E1: 2404404   การแปลจีน – อังกฤษ  ( Chinese - English Translation )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2401434 Research Methodology in Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2404202   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
    3 (3-0-6)
2401446 Chinese Style Management
 การจัดการแบบจีน
           P: 2401112   ภาษาจีนระดับสูง  ( Advanced Chinese )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1016214   ภาษาจีนพื้นฐาน 4  ( Foundation Chinese 4 )   6 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 2401201   หลักปรัชญาและวิถีแห่งจีน  ( Chinese Philosophy and the Chinese Way of Life )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  5  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
2401403 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    6 (0-40-6)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH