แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : นิติศาสตร์
   หลักสูตร : 603160100 : นิติศาสตรบัณฑิต
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 613160100 : นิติศาสตรบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาเข้า   2561 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006122 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
           P: 1006121   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (9-0-18) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )   0 (4-4-10) 
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (10-10-25) 
           หรือ
           P: 1006001   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (6-0-12) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006002   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )   0 (3-0-6) 

           E2: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

           E2: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           E1: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )   3 (3-0-6) และ
           E1: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1301104 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
           E1: 1301101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ( Information Technology 1 )   2 (1-2-3) และ
           E1: 1301102   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ( Information Technology 2 )   2 (1-2-3) 
           หรือ

           E2: 1301107   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Basic Information Technology )   3 (2-2-5) 
    3 (2-2-5)
1601105 Foundation of Legal Principle
 หลักกฎหมายเบื้องต้น
           E1: 1601100   หลักกฎหมายเบื้องต้น  ( Foundation of Legal Principles )   4 (4-0-8) 
    3 (3-0-6)
2302102 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม

           E2: 1001106   มนุษย์กับสังคม  ( Man and Society )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
2408001 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1

           E2: 1007101   ภาษาจีนกลาง 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 2408101   ภาษาจีน 1  ( Chinese 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001105 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E1: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )   3 (2-2-5) 
           หรือ

           E2: 1005120   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ( Thai for Communication )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1006123 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
           P: 1006122   ภาษาอังกฤษ 1  ( English 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )   3 (3-0-6) 

           E2: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1601107 Law of Juristic Acts and Contracts
 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
           E1: 1601102   กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  ( Law of Juristic Acts and Contracts )   4 (4-0-8) 
    3 (3-0-6)
1603101 Criminal Law 1 : General Principles
 กฎหมายอาญา 1 : หลักทั่วไป
    3 (3-0-6)
2302101 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา

           E2: 1001306   อาเซียนศึกษา  ( ASEAN Studies )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx General Psychology or Creative Thinking and Inquiry Skill for Everyday Use or Leadership
 
    3 (0-0-0)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006124 English 3
 ภาษาอังกฤษ 3
           P: 1006123   ภาษาอังกฤษ 2  ( English 2 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1006218   การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ  ( Academic Reading and Writing )   3 (3-0-6) 
           หรือ

           E2: 1006301   การเขียนระดับอุดมศึกษา  ( College Writing )   2 (2-0-4) และ

           E2: 1006303   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  ( English for Professional Purposes )   1 (1-0-2) 
    3 (3-0-6)
1601205 Law of Delicts
 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

           E2: 1602205   กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  ( Law of Delicts )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1601210 Law of Obligations
 กฎหมายลักษณะหนี้
           E1: 1601204   กฎหมายลักษณะหนี้  ( Law of Obligations )   4 (4-0-8) 
    3 (3-0-6)
1601211 Property Law
 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์
           E1: 1601208   กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน  ( Property and Land Law )   4 (4-0-8) 
    3 (3-0-6)
1603203 Criminal Law 2 : Offenses
 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
           P: 1603101   กฎหมายอาญา 1 : หลักทั่วไป  ( Criminal Law 1 : General Principles )   3 (3-0-6) 
           E1: 1603202   กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  ( Criminal Law 2 : Offenses )   4 (4-0-8) 
    3 (3-0-6)
1604203 Introduction to Public Law
 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
    2 (2-0-4)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602210 Specific Contracts 1
 เอกเทศสัญญา 1

           E2: 1602206   กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 : ซื้อขาย และเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ และจ้างทำของ  ( Specific Contracts 1 : Sales, Exchange, Gift, Hire, Hire-purchase and Hire of Work )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1602211 Specific Contracts 2
 เอกเทศสัญญา 2

           E2: 1602307   กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 : ตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ และประนีประนอมยอมความ  ( Specific Contracts 2 : Agency, Brokers, Credit, Deposits, Compromise and Settlement )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1602213 Law of Insurance
 กฎหมายประกันภัย
    3 (3-0-6)
1602216 Law of Business Collateral
 กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
    3 (3-0-6)
1604102 Constitutional Law
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

           E2: 1604101   กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ( Constitutional Law )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601301 Family Law
 กฎหมายครอบครัว

           E2: 1602311   กฎหมายครอบครัว  ( Family Law )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1602316 Law of Negotiable Instruments
 กฎหมายตั๋วเงิน
           E1: 1602315   กฎหมายตั๋วเงิน  ( Law of Negotiable Instruments )   3 (3-0-6) 
    2 (2-0-4)
1603302 Law of Civil Procedure 1
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

           E2: 1606302   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  ( Law of Civil Procedure 1 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1603304 Criminal Procedure Law
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

           E2: 1606304   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ( Criminal Procedure Law )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1604202 Administrative Law
 กฎหมายปกครอง
    3 (3-0-6)
16xxxxx Major Elective 1
 วิชาเลือก 1
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี 2
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601302 Law of Succession
 กฎหมายมรดก

           E2: 1602312   กฎหมายมรดก  ( Law of Succession )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1602308 Bankruptcy Law
 กฎหมายล้มละลาย

           E2: 1606305   กฎหมายล้มละลาย  ( Bankruptcy Law )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1602313 Law of Partnerships and Companies
 กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
    3 (3-0-6)
1603301 Judicial System and Constitution of Courts of Justice
 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

           E2: 1606301   ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ( Judicial System and Constitution of Courts of Justice )   2 (2-0-4) 
    2 (2-0-4)
1603303 Law of Civil Procedure 2
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
           P: 1603302   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  ( Law of Civil Procedure 1 )   3 (3-0-6) 
           หรือ
           P: 1606302   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  ( Law of Civil Procedure 1 )   3 (3-0-6) 

           E2: 1606303   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  ( Law of Civil Procedure 2 )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1603305 Law of Evidence
 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
    3 (3-0-6)
16xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601411 Legal Profession
 หลักวิชาชีพกฎหมาย
    2 (2-0-4)
1601418 Labor Law
 กฎหมายแรงงาน
    3 (3-0-6)
1602402 Taxation Law
 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

           E2: 1604409   กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ( Taxation Law )   3 (3-0-6) 
    3 (3-0-6)
1602431 Law of Cross-Border Trade Economics
 กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าชายแดน
    3 (3-0-6)
1605401 Public International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
    3 (3-0-6)
16xxxxx Major Elective Course: Seminar Group
 วิชาชีพเลือกกลุ่มสัมมนา
    3 (3-0-6)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1601405 English for Lawyers
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
    2 (2-0-4)
1601407 Legal Philosophy
 นิติปรัชญา
    2 (2-0-4)
1602400 Customs Law
 กฎหมายภาษีศุลกากร
    3 (3-0-6)
1602432 International Business, Cross-Border Trade and Logistics Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าชายแดนและโลจิสติกส์
    2 (2-0-4)
1605402 Private International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
    3 (3-0-6)
16xxxxx Major Elective Course: Practice Group
 วิชาชีพเลือกกลุ่มปฏิบัติ
    3 (0-0-0)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH